“Закони категорії передбачають основні напрямки розвитку” (Про нову суспільно-економічну формацію)

PDFДрукe-mail

Ідея № 50

Проект-ідея

“Закони категорії передбачають основні напрямки розвитку” (Про нову суспільно-економічну формацію)

Всім добре відомо, що закон це спокійне, стійке відображення існуючого світу. Так само як те що згідно основних законів якщо правильно розуміти трактувати, то ми можемо передбачити, з прогнозувати подальший розвиток, еволюцію того чи іншого явища, як піде процес розвитку, відповідно ми бачимо, конкретні нам необхідно здійснити, щоб досягти конкретних позитивних результатів.
Всього вченими світу на сьогодні виділяються три групи законів:
- часткові закони, притаманні лише певним формам руху (закони механіки, тощо)
- загальні закони, притаманні усім, або багатьом формам руху (закони математики, кібернетики, закони збереження та інше)
- універсальні закони (закони діалектики)
Особливо слід підкреслити, що обов'язково слід розрізняти закони природи закони суспільства.
Враховуючи те, що я постараюсь спрогнозувати розвиток подій у суспільстві, або окремих його напрямках, то звичайно я буду використовувати опиратися на три основні універсальні закони:
Закон взаємного переходу кількісних змін у Закон боротьби протилежностей;
Закон заперечення заперечення;
Ми прекрасно розуміємо, що вони називаються основними, універсальними законами діалектики, тому, що діють як у природі, так у суспільстві, так само у пізнанні.
Якщо виходити з цих трьох основних законів діалектики, то приклад по розвитку суспільно-економічних формацій за тисячоліття на нашій Планеті.
Дещо з всім.
За даними науки: - Всесвіт виник 15 млрд. років тому;
- Планета Земля 4,5 млрд. років тому;
- Життя на Землі виникло 3,5 млрд. років тому;
- Життя примат на Землі виникло 65 млн. років тому;
- Відокремлення людини інших живих істот на Землі почалося 12 млн років тому завершилося близько 3 млн. років виникненням первіснообщинного суспільного способу виробництва з появою людини (людського стада). проїснував до IV – III тисячоліття до нашої ери;
- Людина розумна сформувалась лише 250 тис. років тому, а 40 тис. років тому люди стали до нинішніх.
Перша людина на території сучасної України з'явилася 1,5 млн. років тому.
  Всім добре відомо, що першим в людства був первісно-общинний суспільний спосіб виробництва, для якого характерна ручна обов'язково праця, суспільна (общинна), власність на засоби виробництва виготовлений продукт, регулювання общинного рівня споживання кожного члена на основі рівності.
Потім появився рабовласницький суспільний спосіб виробництва, де економічна система базується на приватній власності на засоби виробництва та самого виробника – раба, позаекономічному примусі, а також на ручній праці й пануванні натурального господарства.
З'явився феодальний суспільний спосіб виробництва, який виник з розпадом рабовласницького способу виробництва, а в більшості країн Європи – з розпадом первісно-общинного ладу.
Феодальний суспільний спосіб виробництва – це економічна система, що базується на феодальній власності на землю, поєднані позаекономічного примусу до праці з економіки, на переважанні натурального господарства ручної праці.
Після феодалізму появився капіталізм – економічна система, якого базується на соціально-економічній відчужденості основної маси працівників більшості власності (передусім засобів виробництва) економічної влади самого процесу праці й підпорядковує собі форми некапіталістичної власності – дрібнотоварну, кооперативну, - формуючи цілісний процес розширеного капіталістичного відтворення.
Капіталістичний спосіб виробництва – це як ми знаємо продуктивних сил (а отже властивих законів суперечностей) економічних відносин капіталістичної власності з властивими законами суперечностями в діалектичній в результаті якої в процесі тривалої еволюції переходить (в т. ч. ступені) до розвиненішої, формується прогресивніший спосіб виробництва.
Тобто основна частина матеріальних фінансових цінностей концентрується в руках незначної кількості населення.
Після розвинутішого капіталізму появився соціалізм – це суспільно-економічна формація базується на плюралізмі трудових форм типів власності (за домінуванням державної та колективної форм) на національному або наднаціональному економічному плануванні, суспільному управлінні та контролі за розвитком власності в інтересах людей праці.
Виходячи з філософських законів діалектики переважна більшість країн мала би перейти на соціалістичний спосіб розвитку, яких два види: державний та демократичний. Але країн з такими принципами розвитку на сьогодні не багато.
Для прикладу, в певний період часу це старалися зробити в Радянському Союзі. Але особливо на першому етапі (1917 – 1955 рр.) – це по суті прогресивний спосіб розвитку був спотворений з-за негативних керівників країни, використовували диктаторські, жорстокі форми управління, абсолютно не при будівництві соціалізму. Пізніше, 

1955 – 1970 рр. багато з цих похибок були виправлені, уже були певні успіхи в будівництві соціалізму, але в зв’язку з тим, що своєчасно не була структурно перебудовано модель управління СРСР, були великі духовні моральні прогалини, привели до розпаду Радянського Союзу та інших країн Європи, раніше будували соціалізм.
в більшості країни не зуміли розібратися в тому, що вони будують, залишити позитивні наробки, яких звичайно було багато, відкинули все перейшли на шлях будівництва капіталізму. Тобто за короткий час державна власність перейшла в руки невеликої групи людей, були звичайно розумні, спритні, переважна більшість людей цих країн це навіть не помітили, що вже живуть у іншому суспільстві. Практично пропала мораль, духовність, абсолютно ланки стали корумповані почали цінувати тільки тих людей, багаті, мають гроші.
Тобто було порушено філософські закони діалектики, що відповідно відкинуло багатьох з нас назад.
Як уже вище згадувалось скільки мільярдів років проходила еволюція розвитку взагалі Землі, жителів, як проходили свій розвиток суспільно-економічні формації первіснообщинного, рабовласницького, феодального, капіталістичного, соціалістичного, то зрозуміло що це далі не буде вирішуватися за короткий час.
Але якщо прислухатися до трьох основних законів, категорій, то ми зможемо побачити що нас чекає, як швидше правильніше вибрати свій шлях розвитку.
Переважна більшість населення безперечно не задоволена несправедливістю, яка в багатьох сферах діяльності, де вона, близькі приймають участь. з цим вони стикаються кожний день.
Для прикладу. Чому, якщо, працюєш, як інший отримуєш абсолютно матеріальні блага, чого дитина одного може мати все, а твоя майже нічого, чого, коли ти не можеш себе забезпечити потрібним якісним лікуванням, бо не маєш на це кошти, чого одні майже не працюючи мають все, а майже нічого. це при тому, що ти вкладаєш в суспільство рівно стільки, як той інший. Звичайно це викликає величезне обурення.
абсолютно зрозуміла об'єктивна неминучість наближення людства до справедливішого суспільства. Це зумовлено природно-історичним поступальним процесом заміни менш розвиненої суспільно-економічної формації більш розвиненою.
Це безперечно довела історія.
Тобто після капіталізму, буде соціалізм (До речі основний принцип соціалізму – кожен працює як може, весь свій талант відповідно отримує матеріальні духовні цінності заслужив за свою працю).
А от побудуємо соціалізм, що далі? Дуже багато дискусій відносно цього. Хоча уже десятиріччями назад у нас було визначено, що це буде комунізм.
ми цього нікуди не дінемось. знаємо, що згідно розробки вчених багатьох країн комунізм – це найрозвиненіша суспільно-економічна формація, яка приходить на зміну соціалізму, заснована на планомірному та пропорційно всебічному розвитку нового технологічного способу виробництва, на зумовленій потребами життя творчій праці людини, що здійснюється в умовах гармонійного співіснування суспільства природи, планування загальнонародної власності, відсутності класів, завдяки чому долаються форми відчуження, забезпечується органічна єдність праці та власності, розвиток усіх сутнісних сил особи, здібностей та задоволення раціональних потреб добробуту всіх членів суспільства.
Якщо коротко, то при комунізмі, кожен суспільству все що може, але собі бере стільки, скільки йому необхідно для повноцінного життя. Тобто тут має існувати в усіх сферах життя настояща справедливість.
Я думаю, що переважна більшість жителів планети хотіла б жити в такому суспільстві.
Але такі, що називають це утопією, неможливим досягти такого ідеального суспільства, перекручено, негативно трактується суть інших категорично критичних зауважень, повністю зневічується моральна сторона цього суспільства.
Я в невеликій статті не ставлю метою встрявати в полеміку з цих питань, переконувати в ту чи іншу сторону.
Але я використовуючи три основні закони діалектики абсолютно впевнений це не ми придумали) – що розвиток суспільства можливий лише при сприйнятті основних трьох законів (єдності боротьби протилежностей, заперечення запереченя, взаємному переходу кількісних змін в якісні), науковій послідовності. ми маємо закони використовувати буквально в усіх напрямках суспільного розвитку. лише в цьому разі ми зможемо прискорити позитивні зміни про людство нашої планети. Це стосується переходу людства з в іншу суспільно-економічну формацію. Тобто капіталізм, соціалізм, а потім комунізм.
Поки існували вищезгадані суспільно-економічні формації закон боротьби протилежностей діяв в усіх сферах діяльності, державними, певними об'єднаннями держав, соціальними групами т. д.
Це боротьба політична, економічна, соціальна, духовно-моральна, а взагалі ця боротьба відбувалася відбувається на всіх горизонталях вертикалях. Починаючи безпосередньо в сім'ями, вулицями, кварталами, містами, регіонами, державами, соціальними групами т. д., буквально в усіх існуючих напрямках життєдіяльності суспільства.
це було одним з поштовхів, еволюцією розвитку нашої земної кулі – Планети Земля.
Про це написано стільки, що думаю немає ніякого резону щось повторювати. А все вище я згадував тільки тому, щоб підійти до питання: - "А що далі?".
А далі буде суспільно-економічно формація, де буде об'єднано зусилля максимальної кількості жителів Землі на вирішення проблеми значного продовження життя людини. Для цього мають об'єднатися вчені, люди, організатори, самородки, весь інтелектуальний потенціал, люди Планети вирішити проблеми, викладені в концепції життя буде” (Прикладаємо).
Допускаємо, що землянам, нам все це вдалося. Але тут вступають закони діалектики, здавались би при такому притиворічні вищезгаданому. Так, ми знаємо, що закон та боротьби протилежностей говорить про те, що предмети, явища процеси мають суперечливі моменти, тенденції, сторони, що борються і взаємодіють мію собою.
А у нас на Землі, після вирішення згаданих питань, боротьби протилежностей безпосередньо на нашій Планеті не буде.
Тобто в такій формі ця нова суспільно-економічна формація не може існувати.
Але це легко спростувати.
Тому що, Земля, жителі все пов’язане з ними вступає у взаємодію з жителями інших цивілізацій Всесвіту, іншими планетами. У реальній дійсності ця взаємодія завжди виступає як тотожностей відмінностей, взаємодіють дають поштовх рухові. У цьому варіанті тотожність відмінність протилежностями, які, взіємодіючи зумовлюють одна одну.
Тобто процеси, раніше в нас відбулися державами, регіонами т. д. – при новій суспільно-економічній формації відбуватимуться в цілому Землею, жителями іншими цивілізаціями, планетами.
процеси мають суперечливі моменти, тенденції сторін (Землі інших цивілізацій), що борються взаємодіють собою.
Тобто нова суспільно-економічна формація (яку пропонується назвати як проект право на існування. А я сам особисто абсолютно впевнений, що так воно буде, в те, що на це при прискореному, розумному послідовному підходу всіх жителів планети до вирішення проблем значного продовження життя людини, об'єднання зусиль всіх на це нетреба буде чекати мільйони років.
Адже боротьби протилежностей загальною, вона становить справжню справедливість умовою існування упорядкованого космосу, як писав Геракліт.

Травень 2010 року. Юрій Гецко

«Про створення міжнародного координаційного центру по співпраці з «мислителями»
Вітаємо
Вчорашній іменинник: Ляшко Діана Михайлівна – начальник відділу охорони здоровя Берегівської райдержадміністрації, лікар, м. Берегово (36 р.)
Іменниник сьогодні: Мейсарош Олеся Іванівна – працівник управління культури Іршавської районної державної адміністрації, співачка, актор (35 р.)
Цими днями іменини відзначать:
через 2 дні 17.12.2018 Вовків Маряна Владиславівна – провідний інженер виробничо-технічного відділу Мукачівської філії ПАТ "Закарпат газ", співголова творчого центру міжнародної ради "Віжи-3000", керівник філіалу творчого центру "Віжи-3000", м. Мукачево (33 р.)
через 4 дні 19.12.2018 Тарасюк Володимир Юрійович – доцент кафедри журналістики УжНУ, секретар обласної організації національної спілки журналістів України, ведучий телепрограми "Спортивний сектор" телекомпанії Тиса-1 (50 р.)
через 5 днів 20.12.2018 Німець Вікторія Андріївна – менеджер проектів альтернативних та відновлювальних джерел енергії, керівник Ужгородського філіалу творчого центру "Віжи-3000" (27 р.)
через 13 днів 28.12.2018 Митровка Михайло Миколайович – декан Ужгородського факультету Київського національного Університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, м. Ужгород (79 р.)

ЧИСТОСЕРДЕЧНО ВІТАЄМО З ІМЕНИНАМИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ВІЖИ-3000